NKDV1903056

370.000
M繫 t廕 ang c廕計 nh廕負

 H 廕鋅 M廕詆 G CHO XINH??? 
廕吮 thun s廙c ngang d廕︽ ph廙 mang 廕積 cho b廕》 g獺i v廕 廕雷 kh廙e kho廕疸, nng 廙ng nhがng c觼ng r廕另 quy廕積 r觼, thanh l廙ch, v廙冠 gi繳p c獺c b廕》 g獺i c籀 th璽n h穫nh hヾi g廕囤 tr繫ng 廕囤 廕搖 hヾn.
Th穩ch h廙φ m廕搾 i lm, i chヾi, d廕︽ p
h廙 c羅ng b廕》 b癡…
Ch廕另 li廙u thun cotton m廙m m廕【, tho獺ng m獺t, b廕》 tha h廙 v廕要 廙ng m kh繫ng th廕句 g簷 b籀, kh籀 ch廙u.

THNG TIN S廕﹫ PH廕決

Mu s廕畚

Ch廕另 li廙u

Size

Vai

Ng廙帷

Eo

M繫ng

 

 

 

Cotton

S

36

86

68

92

M

37

90

72

96

N璽u

L

38.5

94

76

100

Vng

XL

40

98

80

104

 

Ghi ch繳:

 

N廙i dung t羅y ch廙nh vi廕篙 廙 璽y